LA 어르신들을 위한 사랑과 나눔의 잔치****  팬 더 믹 으 로 어려움을 겪는 LA  어르신들을 위한 사랑과 나눔의 잔치  ****

                          날짜 : 2021년 11월 14일  일요일

                          시간 : 오전 11 시

                          장소 : 한 미 장 로 교 회 예배당

                          국악 공연 : UCLA DONALD KIM, 김 동 석 교 수 님과 제자들.

 

                                        한 국 전 통  음 악 과  춤 공 연,  사 물 놀 이  공 연

                          ( 점심 도시락과 푸짐한 선물을 선착순으로 무료로 나누어 드립니다. )


Leave a Reply